អតិថិជនមេនូឡាយហ្វ៍ជាទីគោរព

ក្នុងស្ថានភាពការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវិដ19 ពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា សូមបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុននៅតែដំណើរការធម្មតា តាមគន្លងថ្មីស្របតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ហើយ មេនូឡាយហ្វ៍ នឹងនៅទីនេះជាមួយលោកអ្នករាល់គ្រប់កាលៈទេសៈ។   ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
អតិថិជនមេនូឡាយហ្វ៍ជាទីគោរព

ក្នុងស្ថានភាពការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវិដ19 ពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា សូមបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុននៅតែដំណើរការធម្មតា តាមគន្លងថ្មីស្របតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ហើយ មេនូឡាយហ្វ៍ នឹងនៅទីនេះជាមួយលោកអ្នករាល់គ្រប់កាលៈទេសៈ។   ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

លើកទី១ មករា - ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩