កាន់តែពិសេសជាងមុន!

សន្សំដល់ទៅ 10% ភ្លាមៗលើតម្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុបគ្រប់ឆ្នំា និង ឳកាសឈ្នះរង្វាន់ផ្សេងៗទៀត ដោយគ្រាន់តែទិញគម្រោង Manulife បរិបូរណ៍ - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
កាន់តែពិសេសជាងមុន!

សន្សំដល់ទៅ 10% ភ្លាមៗលើតម្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុបគ្រប់ឆ្នំា និង ឳកាសឈ្នះរង្វាន់ផ្សេងៗទៀត ដោយគ្រាន់តែទិញគម្រោង Manulife បរិបូរណ៍ - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

កាន់តែពិសេសជាងមុន!

ដោយគ្រាន់តែទិញគម្រោង Manulife បរិបូរណ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី 04 ខែ កុម្ភៈ ដល់ទី​ 30 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 អតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ 10% ភ្លាមៗ លើតម្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុបគ្រប់ឆ្នំា និង មានឳកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផ្សេងៗទៀត។

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

1. កម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសនេះ​​មានសុពលភាព និងផ្ដល់ជូនសម្រាប់រាល់អតិថិជន​ទាំងអស់ដែលបានទិញផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត គម្រោង Manulife បរិបូរណ៍ គិតចាប់ពីថ្ងែទី 04 ខែ កុម្ភៈ ដល់ទី​ 30 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 ​នេះ ដោយអតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃ 10% លើចំនួនបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុបគ្រប់ឆ្នាំ។ អតិថិជនក៏ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ចូលរួមចាប់រង្វាន់ផ្សេងៗទៀត។

កញ្ចប់

ការបញ្ចុះតំលៃលើតម្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុបគ្រប់ឆ្នាំ

រង្វាន់លាភសំណាង

បរិបូរណ៍ បឋម

10%

 

សន្លឹកឆ្នោតចំនួន 1 សន្លឹក
 • ទូរសព្ទម៉ាក Garmin Forerunner 245 Music
 • ឧបករណ៍បំពងសំលេងម៉ាក JBL​Charge 5
 • ឈុតតុពិកនិកបត់បាន Decathlon
 • ធុងទឹកកកពិកនិក 
បរិបូរណ៍ មធ្យម សន្លឹកឆ្នោតចំនួន 2 សន្លឹក
បរិបូរណ៍ ឧត្តម សន្លឹកឆ្នោតចំនួន 3 សន្លឹក

2. អត្រាបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 10% នេះគឺផ្តល់ជូនលើតម្លៃបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុបគ្រប់ឆ្នាំ​ និងសម្រាប់រាល់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទំាងឡាយណាដែលបានធ្វើការស្នើសុំចាប់ពីថ្ងែទី 04 ខែ កុម្ភៈ ដល់ទី​ 30 ខែ   មេសា ឆ្នាំ 2022 ​នេះ ។

3. ការចាប់សន្លឹកឆ្នោតយករង្វាន់លាភសំណាងនឹងធ្វើឡើងដូចខាងក្រោម៖

 • សម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឡាំងឡាយណាដែលបានយកមកចាប់ឆ្នោតលាភសំណាងក្នុងមួយលើកៗ នឹងមិនត្រូវបានយកមកចាប់ឆ្នោតក្នុងលើកបន្ទាប់ទៀតទេ។
ថ្ងៃខែចាប់រង្វាន់
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមានសុពលភាពក្នុងការចាប់រង្វាន់
រង្វាន់លាភសំណាងដែលត្រូវចាប់ឆ្នោត
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលបានធ្វើការស្នើសុំ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលបានផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន
លើកទី1​ នៅថ្ងៃទី 10 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2022 ពីថ្ងៃទី 04 ដល់ទី​ 28 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 ពីថ្ងៃទី 04 ខែកុម្ភៈ ដល់ទី​ ថ្ងៃទី 09 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2022
 • ទូរសព្ទម៉ាក Garmin Forerunner 245 Music ​ចំនួន 02 គ្រឿង
 • ឧបករណ៍បំពងសំលេងម៉ាក JBL Charge 5  ​ចំនួន 03 គ្រឿង
 • ឈុតតុពិកនិកបត់បាន Decathlon  ​ចំនួន 05 គ្រឿង
 • ធុងទឹកកកពិកនិក  ​ចំនួន​ 06 គ្រឿង
លើកទី 2 នៅថ្ងៃទី 7 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022

ពីថ្ងៃទី 01 ដល់ទី​ 31 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2022

ពីថ្ងៃទី 04 ខែកុម្ភៈដល់ទី​ ថ្ងៃទី 06 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022

 • ទូរសព្ទម៉ាក Garmin Forerunner 245 Music ​ចំនួន 02 គ្រឿង
 • ឧបករណ៍បំពងសំលេងម៉ាក JBL Charge 5  ​ចំនួន 03 គ្រឿង
 • ឈុតតុពិកនិកបត់បាន Decathlon  ​ចំនួន 05 គ្រឿង
 • ធុងទឹកកកពិកនិក  ​ចំនួន​ 06 គ្រឿង
លើកទី 3 នៅថ្ងៃទី 12 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022

ពីថ្ងៃទី 01 ដល់ទី​ 30 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022

ពីថ្ងៃទី 04 ខែកុម្ភៈដល់ទី​ ថ្ងៃទី 11 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022
 • ទូរសព្ទម៉ាក Garmin Forerunner 245 Music ​ចំនួន 02 គ្រឿង
 • ឧបករណ៍បំពងសំលេងម៉ាក JBL Charge 5  ​ចំនួន 03 គ្រឿង
 • ឈុតតុពិកនិកបត់បាន Decathlon  ​ចំនួន 05 គ្រឿង
 • ធុងទឹកកកពិកនិក  ​ចំនួន​ 06 គ្រឿង

 ក្រុមការងារផ្នែកទីផ្សារ និងអតិថិជននឹងធ្វើការទាក់ទងទៅអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់ពីការចាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្រោយថ្ងៃនៃការចាប់ឆ្នោតនីមួយ។4. ការប្រគល់ជូនរង្វាន់លាភសំណាង 

 • នាយកដ្ឋានអតិថិជន និងទីផ្សារ ជាអ្នករៀបចំ និងចែកចាយរង្វាន់លាភសំណាងទៅកាន់ទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង/មន្រ្តីជំនាញប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទចាប់រង្វាន់លាភសំណាង។
 • រង្វាន់លាភសំណាងនីមួយៗមិនអាចប្ដូរយកជាវត្ថុផ្សេង ឬជា​សាច់ប្រាក់បាន​ឡើយ។

5. ក្រុមហ៊ុន​ មេនូឡាយហ្វ៍ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ លុបចោល ឬកែប្រែលក្ខខណ្ឌណាមួយ ដើម្បីបំពេញភាពត្រឹម​ត្រូវ​​ ​ឬសម្រប​តាមកាលៈទេសៈផ្សេងៗ​ដោយមិនមានការផ្តល់ដំណឹងជាមុនឡើយ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងទៅកាន់ទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង ឬមន្រ្តីជំនាញប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ឬ បំពេញព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកខាងក្រោមនេះ។

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?

គម្រោងមូលដ្ឋានដែលត្រូវមាន

គម្រោងមូលដ្ឋាន

ផ្តល់នូវការការពារដ៏ពេញលេញ

 • ការការពារច្រើនក្នុងកញ្ចប់តែមួយ
 • តម្លៃសមរម្យ
 • វិធីបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានច្រើនជម្រើស
 • ការការពារទូលំទូលាយ