បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

យើងខ្ញុំអាចធ្វើការទូទាត់សំណងកម្ចីទិញផ្ទះរបស់លោកអ្នក នៅពេលដែលលោកអ្នកពុំអាចធ្វើទៅបាន

តើហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរទិញគម្រោងមួយនេះ?

ទូទាត់សំណងកម្ចីទិញផ្ទះ

ទូទាត់សំណងកម្ចីទិញផ្ទះដែលនៅសេសសល់ជូនលោកអ្នក ក្នុងករណីមានរឿងអកុសលណាមួយកើតឡើត

រយៈពេលនៃការធានាសមស្របតាមតម្រូវការ

លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសរយៈពេលនៃការធានាសមស្របតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកចាប់ពី 3 ដល់ 20ឆ្នាំ

បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតែម្ដងគត់

បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកទទួលបានការធានា ជាមួយបុព្វលាភទាបធានារ៉ាប់រងបំផុតទៅតាមរយះពេលនៃកម្ចីរបស់លោកអ្នក ដោយចាប់ពី ៥០០​ ដុល្លារឡើងទៅ

ប្រឹក្សាជាមួយយើងខ្ញុំសម្រាប់គម្រោងការការពារកម្ចីទិញផ្ទះជាមួយ​ មេនូឡាយហ្វ៍

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?

ដំណោះស្រាយសំខាន់ៗ