បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងអត្ថប្រយោជន៍ជាក្រុម

សូមផ្ដល់ដំណឹងជូនទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង ឬតំណាងផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សរបស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬតាមមធ្យោបាយខាងក្រោម៖

ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងពន្យល់ណែនាំលោកអ្នកអំពីឯកសារតម្រូវ និងផ្ដល់ជូននូវទម្រង់បែបបទដែលត្រូវមាន រូមទាំងជួយសម្រួលលោកអ្នកក្នុងការបំពេញទម្រង់បែបបទទាំងនោះផងដែរ។