រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលបានបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ត

រង្វាន់ធំៗរួមមាន៖ ម៉ូតូ Scoopy ១ គ្រឿង ទូរសព្ទ iPhone 13 ១ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២ គ្រឿង កង្ហារត្រជាក់ ៣ គ្រឿង និងចង្រ្កានអាំងសាច់ ៣ គ្រឿង - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលបានបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ត

រង្វាន់ធំៗរួមមាន៖ ម៉ូតូ Scoopy ១ គ្រឿង ទូរសព្ទ iPhone 13 ១ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២ គ្រឿង កង្ហារត្រជាក់ ៣ គ្រឿង និងចង្រ្កានអាំងសាច់ ៣ គ្រឿង - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

EasyClaims

ការផ្តល់សំណងកាន់តែមានភាពងាយស្រួល

ជ្រើសរើសប្រភេទមន្ទីរពេទ្យដែលលោកអ្នកបានសម្រាកព្យាបាល

ឯកសារចាំបាច់ក្នុងការទាមទារសំណង

  • លិខិត ឬរបាយការណ៍សង្ខេបចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ភ្ជាប់ជាមួយត្រាមន្ទីរពេទ្យ 
  • វិក្កយបត្រមន្ទីរពេទ្យ ថ្លៃបន្ទប់ប្រពោធនកម្ម តេស្តអមវេជ្ជសាស្រ្ត 
  • ឯកសារវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ

ដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងការដោះស្រាយសំណងអោយបានកាន់តែឆាប់រហ័ស សូមប្រាកដថាឯកសារតម្រូវគឺគ្រប់លក្ខខណ្ឌ នឹងត្រូវបានដាក់បញ្ជូនមកកាន់ក្រុមហ៊ុន