បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ការទាមទារសំណងការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ (មេនូឡាយហ្វ៍ មេឌីខាស)​​​

ឯកសារចាំបាច់ក្នុងការទាមទារសំណង៖

  • លិខិត ឬរបាយការណ៍សង្ខេបចេញពីមន្ទីរពេទ្យ
  1. ចេញដោយមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីបញ្ជាក់ថា អ្នកត្រូវបានធានាសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងរយៈពេលមួយ ហើយបង្ហាញនូវរោគវិនិច្ឆ័យរបស់ អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។
  2. ឯកសារនេះតម្រូវឲ្យ មន្ទីរពេទ្យ ឬ​ គ្លីនិកបោះត្រាផ្លូវការ និងហត្ថលេខា គ្រូពេទ្យព្យាបាល
  • វិក្កយបត្រមន្ទីរពេទ្យ

*វិក្កយបត្រមន្ទីរពេទ្យដែលគិតគ្រប់សេវាទាំងអស់របស់អ្នកជំងឺ រួមមានដូចជា ថ្លៃបន្ទប់ស្នាក់ ថ្លៃអាហារ ថ្លៃនៅបន្ទប់ប្រពោធនកម្ម (ICU) …។ល។

 

តម្រូវការបន្ថែមប្រសិនបើមាន៖

  • ភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការព្យាបាល និង ឯកសាររោគវិនិច្ឆ័យ

*កំណត់សម្គាល់៖ ឯកសារបញ្ជាក់ពីការព្យាបាលទាំងអស់ ដូចជាលិខិតបញ្ជាក់របស់វេជ្ជបណ្ឌិត របាយការណ៍ព្យាបាល របាយការណ៍ជាលិការោគវិទ្យា និងលទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍ទាំងអស់។

សូមធ្វើការជ្រើសរើសប្រភេទអត្ថប្រយោជន៍ និងតម្រូវការដែលលោកអ្នកកំពុងស្នើសុំ