បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ការទាមទារសំណងពិការភាពទាំងស្រុង

សូមរៀបចំឯកសារតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

របាយការណ៍វេជ្ជបណ្ឌិត - ការទាមទារសំណងពិការភាពទាំងស្រុង

 • កំណត់សម្គាល់៖ ត្រូវបំពេញជាចាំបាច់ដោយវេជ្ជបណ្ឌិតដែលចូលរួមដើម្បីបញ្ជាក់ពីពិការភាពជាអចិន្រ្តៃយ៍នៃអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
 
ឯកសារចាំបាច់៖
 • របាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្តបញ្ជាក់ពីពិការភាពទាំងស្រុង ឬរបាយការណ៍វេជ្ជបណ្ឌិត​​ (ទាញយកពីតំណរភ្ជាប់ខាងលើ) 
 • ភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការព្យាបាល និង ឯកសាររោគវិនិច្ឆ័យ
 • ពិការភាពបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ
  • របាយការណ៍ពីប៉ូលីស ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅកន្លែងដែលកើតហេតុ
  • របាយការណ៍កោសល្យវិច្ឆ័យ

 

សូមបំពេញព័ត៌មាន​ខាងក្រោម៖

 • ត្រឹមត្រូវ
  មិនត្រឹមត្រូវ (ប្រសិនបើឆ្លើយថា «មិនត្រឹមត្រូវ» នោះលោកអ្នកតម្រូវឲ្យបំពេញទម្រង់បែបបទបន្ថែម។)
 • អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
  អ្នកបង់ប្រាក់
 • ជំងឺ
  គ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ
 •   [ ទំហំឯកសារនីមួយៗតម្រូវធំបំផុតត្រឹមតែ 5M និងប្រភេទឯកសារត្រូវបានអនុញ្ញាតមានដូចជា pdf, jpg, png, jpeg ]

 • *ទំហំអនុញ្ញាតធំបំផុតត្រឹមតែ 5MB តែប៉ុណ្ណោះ! *ប្រភេទឯកសារត្រូវបានអនុញ្ញាត pdf, jpg, png, jpeg *Uploaded files is over 20MB, please use another file and try again. *មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានឯកសារដូចគ្នា។ *File size is equal to 0 *File name is invalid 0
 • *ទំហំអនុញ្ញាតធំបំផុតត្រឹមតែ 5MB តែប៉ុណ្ណោះ! *ប្រភេទឯកសារត្រូវបានអនុញ្ញាត pdf, jpg, png, jpeg *Uploaded files is over 20MB, please use another file and try again. *មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានឯកសារដូចគ្នា។ *File size is equal to 0 *File name is invalid 0
 • *ទំហំអនុញ្ញាតធំបំផុតត្រឹមតែ 5MB តែប៉ុណ្ណោះ! *ប្រភេទឯកសារត្រូវបានអនុញ្ញាត pdf, jpg, png, jpeg *Uploaded files is over 20MB, please use another file and try again. *មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានឯកសារដូចគ្នា។ *File size is equal to 0 *File name is invalid 0
 • យើងខ្ញុំត្រូវប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបនូវសំណួរផ្សេងៗរបស់លោកអ្នក។

 • នេះគឺជាវាលដែលត្រូវការ។
 • សូមអរគុណ! ចំពោះការទាក់ទងមក មេនូឡាយហ្វ៍!

  យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅលោកអ្នកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

  ទៅទំព័រដើម

  Oops!
  Error 404
  Please excuse us

  សូមអភ័យទោស! យើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការរៀបចំនៅគេហទំព័រឡើងវិញ សូមមេត្តាព្យាយាម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយ

  But wait, here are some links we think might interest you:

  Learn about us

  Check out our careers

  See what's happening with us

  Look at our shareholder services

  សូមធ្វើការជ្រើសរើសប្រភេទអត្ថប្រយោជន៍ និងតម្រូវការដែលលោកអ្នកកំពុងស្នើសុំ