រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

រីករាយនឹងជីវិតឥតដែនកំណត់ 

savings - Saving insurance | life insurance

savings - Saving insurance | life insurance

savings - Saving insurance | life insurance

savings - Saving insurance | life insurance

savings - Saving insurance | life insurance
savings - Saving insurance | life insurance

savings - Saving insurance | life insurance

ហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរជ្រើសរើសយក Manulife សុខសប្បាយ?

តម្លៃចាប់ពី ១៦ ដុល្លារ ក្នុង ១ ឆ្នាំ 

ទិញកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងបានយ៉ាងងាយស្រួល និង មិនតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យសុខភាព

ទិញភ្លាម ​ទទួលបានការពារភ្លាម ត្រឹមតែ ១នាទី

តាមរយៈកម្មវីធីទូរស័ព្ទដៃ ABA Mobile  

អំពីគម្រោង

  • រយ:ពេលនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង : ១ ឆ្នាំ
  • រយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង : ១ ឆ្នាំ
  • អាយុដែលត្រូវបានចាប់ផ្តើមធានារ៉ាប់រង: ១៨ឆ្នាំ ដល់ ៦៥ឆ្នាំ
  • ការការពារទៅលើ
    • ករណីមរណភាពដោយចៃដន្យ
    • ពិការភាពទាំងស្រុងដោយចៃដន្យ
    • ពិការភាពអវៈយវៈដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ

កញ្ចប់គម្រោង Manulife សុខសប្បាយ

អត្ថប្រយោជន៍​ សុខសុវត្ថិភាព
(ករណី​គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍)
សុខសុវត្ថិភាព 2.5
សុខសុវត្ថិភាព 5.0
សុខសុវត្ថិភាព 10.0
មរណភាពបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ 2,500 ដុល្លារអាមេរិក 5,000 ដុល្លារអាមេរិក 10,000 ដុល្លារអាមេរិក
ពិការភាពទាំងស្រុងបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ 2,500 ដុល្លារអាមេរិក 5,000 ដុល្លារអាមេរិក 10,000 ដុល្លារអាមេរិក
ពិការភាពអវយវៈបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍  

2,500 ដុល្លារអាមេរិក

(ចំនួន​ ២ ដងសម្រាប់​ ករណីផ្សេងគ្នា)

5,000 ដុល្លារអាមេរិក

(ចំនួន​ ២ ដងសម្រាប់​ ២ករណីផ្សេងគ្នា)

បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំ 16 ដុល្លារអាមេរិក 36 ដុល្លារអាមេរិក 64 ដុល្លារអាមេរិក
អត្ថប្រយោជន៍​ សុខដុម
(ករណីគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យនានា)
សុខដុម 2.5
សុខដុម 5.0
សុខដុម 10.0
មរណភាពបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ 2,500 ដុល្លារអាមេរិក 5,000 ដុល្លារអាមេរិក 10,000 ដុល្លារអាមេរិក
ពិការភាពទាំងស្រុងបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ 2,500 ដុល្លា 5,000 ដុល្លារអាមេរិក 10,000 ដុល្លារអាមេរិក
ពិការភាពអវយវៈបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍  

2,500 ដុល្លារអាមេរិក

(ចំនួន​ ២ ដងសម្រាប់​ ករណីផ្សេងគ្នា)

5,000 ដុល្លារអាមេរិក

(ចំនួន​ ២ ដងសម្រាប់​ ២ករណីផ្សេងគ្នា)

បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំ 20 ដុល្លារអាមេរិក 45 ដុល្លារអាមេរិក 80 ដុល្លារអាមេរិក

ទិញតាមរយៈកម្មវិធីឌីជីថលរបស់ Manulife នៅក្នុងផ្នែកសេវាកម្មរបស់កម្មវិធី ABA Mobile។

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?