បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ការផ្តល់ជូនពិសេស

បញ្ចូលបន្ថែមបន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺក្នុងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម មេឌីខាស

អតិថិជន Manulife Group Protector​ ទទួលបានការការពារសរុបទៅដល់ 110% នៃកម្ចី ជាមួយរយះពេលនៃការធានារ៉ាប់រងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ