បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ការផ្តល់ជូនពិសេស

បញ្ចូលបន្ថែមបន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺក្នុងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម មេឌីខាស

ទទួលបានដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ប្រទេសកាណាដា និងកាដូជាច្រើនផ្សេងៗទៀត​ 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ