រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលបានបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ត

រង្វាន់ធំៗរួមមាន៖ ម៉ូតូ Scoopy ១ គ្រឿង ទូរសព្ទ iPhone 13 ១ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២ គ្រឿង កង្ហារត្រជាក់ ៣ គ្រឿង និងចង្រ្កានអាំងសាច់ ៣ គ្រឿង - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលបានបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ត

រង្វាន់ធំៗរួមមាន៖ ម៉ូតូ Scoopy ១ គ្រឿង ទូរសព្ទ iPhone 13 ១ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២ គ្រឿង កង្ហារត្រជាក់ ៣ គ្រឿង និងចង្រ្កានអាំងសាច់ ៣ គ្រឿង - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ការផ្តល់ជូនពិសេស

យុទ្ធនាការ 10 ដុល្លារ សម្រាប់កុមារកម្ពុជា

សម្រាប់ 1 បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលអតិថិជនបានទិញពីក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី 27 ខែ មិថុនា ដល់ទី 30 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2022

អានបន្ថែម

ការចាប់ឆ្នោតដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ សម្រាប់អតិថិជនដែលបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្តមុនកាលបរិច្ឆេទកំណត់

ម៉ូតូ Scoopy ១ គ្រឿង ទូរសព្ទ iPhone 13 ១ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២ គ្រឿង កង្ហារត្រជាក់ ៣ គ្រឿង និងចង្រ្កានអាំងសាច់ ៣ គ្រឿង

អានបន្ថែម

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ