បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ការផ្តល់ជូនពិសេស

កម្មវិធីពិសេសនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកឆាប់ៗនេះ សូមតាមដានគេហទំព័ររបស់យើង!

ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ គឺជួយសម្រួលលោកអ្នកធ្វើការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដំបូងក្នុងតម្លៃចាប់ពី​​ ២០០ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់គម្រោងមរតកខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍ និង គម្រោងអនាគតការសិក្សាររបស់កូនខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

  • ទទួលបានទាំងការសន្សំនិងការការពារសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នកក្នុងកញ្ចប់តែមួយ
  • ទទួលបានការការពារយ៉ាងទូលំទូលាយ

អានបន្ថែម

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ