បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ការផ្តល់ជូនពិសេស

បញ្ចូលបន្ថែមបន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺក្នុងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម មេនូឡាយហ្វ៍ មេឌីខាស

ការផ្ដល់ជូនចំពោះការចាត់បញ្ចូលនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពី  ថ្ងៃទី ៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ 

អានបន្ថែម

យុទ្ធនាការ 10 ដុល្លារ សម្រាប់កុមារកម្ពុជា

សម្រាប់ 1 បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលអតិថិជនបានទិញពីក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី 27 ខែ មិថុនា ដល់ទី 30 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2022

អានបន្ថែម

ការចាប់ឆ្នោតដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ សម្រាប់អតិថិជនដែលបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្តមុនកាលបរិច្ឆេទកំណត់

ម៉ូតូ Scoopy ១ គ្រឿង ទូរសព្ទ iPhone 13 ១ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២ គ្រឿង កង្ហារត្រជាក់ ៣ គ្រឿង និងចង្រ្កានអាំងសាច់ ៣ គ្រឿង

អានបន្ថែម

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ