បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

គម្រោងការពារកម្ចី

Manulife Group Protector (For Group Credit Life)
គម្រោងមូលដ្ឋាន

ជាមួយ Manulife កម្ចីរបស់អ្នកនឹងមិនក្លាយជាបន្ទុកគ្រួសារ

  • ផ្ដល់សំណង 100% នៃទឹកប្រាក់កម្ចី
  • ទទួលបានការការពារលើមរណភាព និងពិការភាពទាំងស្រុង
  • ការពារបានរហូតដល់ 2 នាក់
  • ការការពារទូលំទូលាយ
Manulife Home Loan Protector
គម្រោងមូលដ្ឋាន

ទូទាត់សំណងកម្ចីទិញផ្ទះជំនួសលោកអ្នក ករណីអកុសលណាមួយកើតឡើង

  • ការការពារខ្ពស់
  • បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតែម្ដងគត់
  • ហិរញ្ញប្បទានលើបុព្វលាភរ៉ាប់រងពីធនាគារ
  • រយះពេលសមស្របតាមតម្រូវការ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយទាំងនេះ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?