រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

គម្រោងសន្សំ

ការសន្សំរយៈពេលវែងពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់​ មិនថាការសន្សំសម្រាប់ចូលនិវត្តន៍ ឫសម្រាប់អនាគតការសិក្សារបស់កូនលោកអ្នកនោះទេ។ អនុញ្ញាតអោយយើងជួយលោកអ្នកក្នុងការសន្សំដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចរស់នៅដោយអស់ក្តីបារម្មណ៍។

<p>Manulife Premier</p>
គម្រោងមូលដ្ឋាន

ជម្រើសដ៏ល្អស័ក្ដិសម ដើម្បីសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក

 • ងាយស្រួល
 • ការការពារដ៏ទូលំទូលាយ
 • ការការពារទូទាំងពិភពលោក
 • ជម្រើសទទួលយកនូវអត្ថប្រយោជន៍លើការសន្សំ ការទូទាត់ជាទឹកប្រាក់សរុប ឬការទូទាត់ជាដំណាក់កាល
គម្រោងសន្សំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍
គម្រោងមូលដ្ឋាន

ទទួលបានការការពារ និងសន្សំក្នុងគម្រោងតែមួយ

 • ទទួលបានទឹកប្រាក់សន្សំមកវិញ
 • ការការពារខ្ពស់
 • ការការពារទូលំទូលាយ
គម្រោងអនាគតការសិក្សារបស់កូនខ្ញុំ ជាមួយមេនូឡាយហ្វ៍
គម្រោងមូលដ្ឋាន

អស់បារម្ភពីអនាគតការសិក្សាររបស់កូនលោកអ្នក

 • កញ្ចប់សាច់ប្រាក់សម្រាប់ការសិក្សារត្រូវបានធានា
 • គម្រោងចំណាយលើការសិក្សាត្រូវបានរៀបចំ
 • គម្រោង 1 ការពារ 2
 • ការការពារទូលំទូលាយ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយទាំងនេះ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?