បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

គម្រោងសន្សំ

ការសន្សំរយៈពេលវែងពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់​ មិនថាការសន្សំសម្រាប់ចូលនិវត្តន៍ ឫសម្រាប់អនាគតការសិក្សារបស់កូនលោកអ្នកនោះទេ។ អនុញ្ញាតអោយយើងជួយលោកអ្នកក្នុងការសន្សំដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចរស់នៅដោយអស់ក្តីបារម្មណ៍។

គម្រោងសន្សំ

សន្សំសម្រាប់អនាគត និងការពារគ្រួសារលោកអ្នកក្នុងគម្រោងសន្សំតែមួយគត់

  • លោកអ្នកនិងទទួលបាន 100% នៃទឹកប្រាក់ដែលបានសន្សំទាំងអស់   មកវិញ ព្រមទាំងបូកបញ្ចូលទាំងទឹកប្រាក់ភាគលាភពីលើទឹកប្រាក់សរុប នៅពេល​គម្រោងដល់កាលកំណត់។​
  • លោកអ្នកអាចបន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍ព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទៅលើគម្រោងសន្សំនេះបានផងដែរ
គម្រោងសន្សំ

សន្សំសម្រាប់អនាគតការសិក្សារបស់កូនលោកអ្នក អនុញ្ញាតអោយយើងទទួលខុសត្រូវលើការសិក្សាររបស់ពួកគេនៅពេលលោកអ្នកជួបរឿងអកុសលណាមួយ។ 

  • អនុញ្ញាតអោយពួកយើងទូទាត់ និងសន្សំសម្រាប់របស់កូនលោកអ្នក នៅពេលដែលលោកអ្នកជួបរឿងអកុសលណាមួយ។
  • លោកអ្នកអាចបន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍ព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទៅលើគម្រោងដែលមានស្រាប់ផងដែរ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយទាំងនេះ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?