រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលបានបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ត

រង្វាន់ធំៗរួមមាន៖ ម៉ូតូ Scoopy ១ គ្រឿង ទូរសព្ទ iPhone 13 ១ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២ គ្រឿង កង្ហារត្រជាក់ ៣ គ្រឿង និងចង្រ្កានអាំងសាច់ ៣ គ្រឿង - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលបានបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ត

រង្វាន់ធំៗរួមមាន៖ ម៉ូតូ Scoopy ១ គ្រឿង ទូរសព្ទ iPhone 13 ១ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២ គ្រឿង កង្ហារត្រជាក់ ៣ គ្រឿង និងចង្រ្កានអាំងសាច់ ៣ គ្រឿង - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ​វត្ថុឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ 2019

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ 2018

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ 2017

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ 2016

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ 2015

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ 2014

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ 2013