បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

គម្រោងសុខភាព

ព្រួយបារម្ភពីបញ្ហារហិរញ្ញវត្ថុពេលលោកអ្នកជួបវិបត្តជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទេ? ពួកយើងអាចជួយលោកអ្នកបាន គម្រោងការពាររ​បស់យើងអាចជួយលោកអ្នកលើការចំនាយព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនស្ថានភាពសម្រាប់ដំដាក់ការដំបូង និងដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ។

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម មេនូឡាយហ្វ៍ មេឌីខាស
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

ជំនួយជាទឹកប្រាក់នៅពេល លោកអ្នកត្រូវសម្រាកព្យាបាល នៅមន្ទីរពេទ្យ

 

  • ទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ ២០០​ ដុល្លារ
  • ការទាមទារសំណង កាន់តែមានភាពងាយស្រួល!
អត្ថប្រយោជន៍​ការពារ​បន្ថែម​សម្រាប់​បុត្រ​ធីតា
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

ផ្ដល់កញ្ចប់សាច់ប្រាក់សម្រាប់ករណីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់បុត្រធីតាលោកអ្នក

  • ការការពារខ្ពស់
  • ផ្តល់ការការពារលើជំងឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ ១៦ ស្ថានភាពជំងឺ
  • ការការពារទូលំទូលាយ
អត្ថប្រយោជន៍ព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

ផ្ដល់កញ្ចប់សាច់ប្រាក់សម្រាប់ករណីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

  • ការការពារខ្ពស់
  • ផ្តល់ការការពារលើជំងឺធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ ២៦ ស្ថានភាពជំងឺ
  • ការលើកលែង បុព្វលាភរ៉ាប់រង
  • ការការពារទូលំទូលាយ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយទាំងនេះ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?