បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

គម្រោងការពារអាយុជីវិត

គ្មានអ្វីដែលអាចជំនួសអាយុជីវិតលោកអ្នកបានទេ ប៉ុន្តែការរៀបចំឲ្យមានការការពារក្នុងករណីមានគ្រោះអកុសលណាមួយកើតឡើង អាចនឹងជួយសម្រាលបន្ទុកដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នកបាន។ ការពារអនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកថ្ងៃនេះ ដើម្បីការរស់នៅដោយក្ដីរីករាយ និងអស់ក្ដីបារម្ភ។

គម្រោងមូលដ្ឋាន

ចំណាយតិច ទទួលបានការការពារខ្ពស់

  • ការការពារខ្ពស់
  • ការការពារទូលំទូលាយ
  • រយះពេលសមស្របតាមតម្រូវការ
  • ទទួលបានការការពារលើមរណភាព និងពិការភាពទាំងស្រុង
គម្រោងមូលដ្ឋាន

ទូទាត់សំណងកម្ចីទិញផ្ទះជំនួសលោកអ្នក ករណីអកុសលណាមួយកើតឡើង

  • ការការពារខ្ពស់
  • បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតែម្ដងគត់
  • ហិរញ្ញប្បទានលើបុព្វលាភរ៉ាប់រងពីធនាគារ
  • រយះពេលសមស្របតាមតម្រូវការ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយទាំងនេះ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?