បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

គម្រោងការពារអាយុជីវិត

គ្មានអ្វីដែលអាចជំនួសអាយុជីវិតលោកអ្នកបានទេ ប៉ុន្តែការរៀបចំឲ្យមានការការពារក្នុងករណីមានគ្រោះអកុសលណាមួយកើតឡើង អាចនឺងជួយសម្រាលបន្ទុកដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នកបាន។ អនុញ្ញាតអោយយើងជួយការពារអាយុជីវិតលោកអ្នក ដើម្បីលោកអ្នកអាចរស់នៅដោយក្ដីរីករាយ និងអស់ក្ដីបារម្ភ។

គម្រោងការពារអាយុជីវិត

គម្រោងធានារ៉ាប់រ៉ងអាយុជីវិតនេះនឹងជួយថែរក្សាការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នក​ ក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកអ្នកពុំអាចធ្វើទៅបាន

  • គម្រោងនេះផ្តល់ការការពារជាមួយទឹកប្រាក់ធានារហូតដល់ 500,000 ដុល្លារ
  • លោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសរយះពេលនៃការធានាចាប់ពី 3 ឆ្នាំ ទៅ 30 ឆ្នាំ
គម្រោងការពារអាយុជីវិត

យើងខ្ញុំអាចធ្វើការទូទាត់សំណងកម្ចីទិញផ្ទះរបស់លោកអ្នក នៅពេលដែលលោកអ្នកពុំអាចធ្វើទៅបាន

  • ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ នឹងទូទាត់សងកម្ចីទិញផ្ទះដែលនៅសេសសល់ជូនលោកអ្នក ក្នុងករណីមានរឿងអកុសលណាមួយកើតឡើង។
  • លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសរយៈពេលនៃការធានាដែលសមស្របតាមតារាងកម្ចីទិញផ្ទះបស់លោក អ្នកចាប់ពី ៣ ទៅ ២០ឆ្នាំ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយទាំងនេះ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?