បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

តើអ្វីទៅជាផែនការនាពេលអនាគតរបស់លោកអ្នក?

គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានផែនការនាពេលអនាគត ខាងក្រោមនេះ មេនូឡាយហ្វ៍ នឹងប្រាប់លោកអ្នកអំពីរបៀបឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅអនាគតទាំងនោះជាមួយគ្នា

ខ្ញុំចង់

រៀបចំផែនការ ការចូលនិវត្តន៍របស់ខ្ញុំ

ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ យើងតែងតែទទួលបានឱកាសថ្មីៗ ឱកាសសប្បាយរីករាយ ឱកាសធ្វើឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងកាលពីម្សិលម៉ិញ។ សូមរៀបចំគម្រោងឥឡូវនេះដើម្បីសម្រេចគោលដៅអនាគតរបស់លោកអ្នកប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។

ខ្ញុំចង់

រៀបចំផែនការ ការសិក្សារបស់កូនខ្ញុំ

ការចំណាយប្រាក់លើការអប់រំមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់កូនៗ គឺជាវិធីដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយសម្រាប់ការចំណាយប្រាក់របស់លោកអ្នក ប៉ុន្តែការអប់រំមានគុណភាពខ្ពស់ក៏មានតម្លៃខ្ពស់ណាស់ដែរ ដូច្នេះអ្នកឆ្លាតវៃបំផុត គួរតែចាប់ផ្ដើមសន្សំប្រាក់ទុកសម្រាប់កូនចាប់តាំងពីពេលពួកគេនៅតូច ដើម្បីធានាថាមានប្រាក់បម្រុងទុកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកចូលរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យ។

ខ្ញុំចង់

រៀបចំផែនការ ការរពារខ្លួនពីបញ្ហារចៃដន្យនានា

លោកអ្នកលែងមានក្ដីបារម្ភក្នុងជីវិតទៀតហើយជាមួយនឹងការធានារ៉ាប់រងការពារសុខភាព ដែលធានាការពារលើការចំណាយវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់លោកអ្នក និងសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកអ្នក។

ខ្ញុំចង់

រៀបចំផែនការ ការរពារគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ និងរៀបចំផែនការសម្រាប់អនាគត

ជាមួយនឹងការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតគ្រប់គ្រាន់ លោកអ្នក និងគ្រួសាររបស់លោកអ្នក នឹងទទួលបានការធានាការពារសុវត្ថិភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ មិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នក។

ខ្ញុំចង់

រៀបចំផែនការ សម្រាប់អនាគតរបស់ខ្ញុំ

មិនថាលោកអ្នកមានគោលដៅទិញផ្ទះ សន្សំប្រាក់ទុកសម្រាប់ការអប់រំរបស់កូន ឬចូលនិវត្តន៍នៅអាយុវ័យក្មេងក៏ដោយ ចំណុចគន្លឹះដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងនេះគឺការសន្សំប្រាក់។

ខ្ញុំចង់

រៀបចំផែនការ ការពារបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំ

បង្កើនភាពរីចកម្រើននៅក្នុងអាជីវកម្ម ដោយការពារបុគ្គលិករបស់លោកអ្នក។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការរៀបចំផែនការទាំងនេះ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?