រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ការការពារសុខភាពរបស់លោកអ្នកពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចំនួន 62 ស្ថានភាពជំងឺ

 

ហេតុអ្វីអ្នកគួរទិញអត្ថប្រយោជន៍បង្កើនការការពារអាយុជីវិត និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ?

  • ការការពារលោកអ្នកពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតដំបូង និងកម្រិតធ្ងន់ រហូតដល់ចំនួន 62 ស្ថានភាពជំងឺ
  • បង្រ្គប់ការការពារបន្ថែមលើអាយុជីវិតរហូតដល់ USD 1,000,000
  • មិនថានៅទីណាក៏ដោយ លោកអ្នកនឹងនៅតែទទួលបានការការពារ

អំពីផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបន្ថែម

រយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង                
រយៈពេលនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង
អាយុអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

5 រហូតដល់ 15 ឆ្នាំ

5 រហូតដល់ 15 ឆ្នាំ*

30 ថ្ងៃ រហូតដល់ 60 ឆ្នាំ

អត្ថប្រយោជន៍៖
  • អត្ថប្រយោជន៍លើមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្ដៃយ៍ (បណ្ដាល ឬ​មិនបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ)
  • អត្ថប្រយោជន៍លើជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតដំបូង
  • អត្ថប្រយោជន៍លើជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតធ្ងន់
  • អត្ថប្រយោជន៍លើកលែងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងលើជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតធ្ងន់ (អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង)
*សម្គាល់៖

រយៈពេលនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនៃអត្ថប្រយោជន៍បង្កើនការការពារអាយុជីវិត និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ គឺតែងតែស្មើនឹងរយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង។

ប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?