បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ទទួលបានការការពារ និងសន្សំក្នុងគម្រោងតែមួយ

ហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរការពារការសន្សំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍?

ទទួលបានទឹកប្រាក់សន្សំមកវិញ

 • ទទួលបានត្រឡប់មកវិញនូវទឹកប្រាក់សន្សំសរុប 100% បូកនឹងភាគលាភបង្គរ នៅពេលគម្រោងដល់កាលកំណត់

ការការពារខ្ពស់

 • ទទួលបានរហូតដល់ 1200% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង ប្រសិនបើមានហេតុការណ៍អកុសលណាមួយកើតឡើង។

ទទួលបានការការពារលើ

 • មរណភាព
 • ពិការភាពទាំងស្រុង 
 • ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
 • សម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីពេទ្យ

ការការពារទូលំទូលាយ

 • ទទួលបានការការពារទូទាំងពិភពលោក

អំពីគម្រោង

 • រយៈពេលធានា៖ 10 ឆ្នាំ និង 15 ឆ្នាំ 
 • អាយុអ្នកស្នើសុំ៖ ចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ទំហំទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានា៖ ចាប់ពី 5.000 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ
 • បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបង់៖ ចាប់ពី 400 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ
 • អាចដកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ (ចាប់ពីឆ្នាំទី 3 ទៅ)
 • អាចស្នើកម្ចីពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងករណីចាំបាច់

អត្ថប្រយោន៍ដែលអាចបន្ថែមលើគម្រោងនេះ

ប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?