បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

សន្សំសម្រាប់អនាគត និងការពារគ្រួសារលោកអ្នកក្នុងគម្រោងសន្សំតែមួយ

តើហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរមាន គម្រោងមរតកខ្ញុំ នេះ?

ផ្តល់ភាពងាយស្រួល

ធ្វើការសន្សំជាមួយយើង និងការពារអនាគតក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នករហូតដល់រយះពេល 15 ឆ្នាំ ជាមួយនិងគម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតតែមួយ។

ផ្ដល់ភាពស្ងប់ចិត្ត

មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នកអាចទទួលបានរហូតដល់ 400% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង ប្រសិនបើមានហេតុការណ៍អកុសលណាមួយកើតឡើង។

ទទួលបានទឹកប្រាក់សន្សំមកវិញ

មិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើង លោកអ្នក និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់សន្សំមកវិញ

ការការពារដ៏ទូលំទូលាយ

គម្រោងសន្សំរបស់យើងផ្ដល់ការការពារដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នកក្នុងហេតុការណ៍អកុសលណាមួយកើតឡើងដូចជា ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ពិការភាពទាំងស្រុង និងមរណភាព។

ប្រឹក្សាជាមួយយើងខ្ញុំសម្រាប់គម្រោងមរតកខ្ញុំ ជាមួយមេនូឡាយហ្វ៍

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?

ដំណោះស្រាយសំខាន់ៗ