រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ទទួលបានការការពារ និងសន្សំក្នុងគម្រោងតែមួយ

 

ហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរការពារការសន្សំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍?

 • ទទួលបានទឹកប្រាក់សន្សំ 100% ត្រលប់ទៅវិញដែលមានចំនួនស្មើទំហំការពារ ​បូកនឹងភាគលាភបង្គរ នៅពេលគម្រោងដល់កាលកំណត់
 • ទទួលបានការការពាររហូតដល់ 1200% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង ក្នុងករណីមានហេតុការណ៍អកុសលណាមួយកើតឡើង
 • មរណភាព
 • ពិការភាពទាំងស្រុង 
 • ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
 • សម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីពេទ្យ
 • ទទួលបានការការពារទូទាំងពិភពលោក

ការ​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស

 • បញ្ចុះតម្លៃ 5% សម្រាប់គម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាបរងចាប់ពី ឬស្មើនឹង $25,000 ទៅ $50,000
 • បញ្ចុះតម្លៃ 8% សម្រាប់គម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាបរងចាប់ពី $50,000 ឡើងទៅ។

អំពីគម្រោង

 • រយៈពេលធានា៖ 10 ឆ្នាំ និង 15 ឆ្នាំ 
 • អាយុអ្នកស្នើសុំ៖ ចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ទំហំទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានា៖ ចាប់ពី 5.000 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ
 • អាចដកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ (ចាប់ពីឆ្នាំទី 3 ទៅ)
 • អាចស្នើកម្ចីពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងករណីចាំបាច់

អត្ថប្រយោជន៍ដែលអាចបន្ថែមលើគម្រោងនេះ

ប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?