រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

បំណុលរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ មិនគួរក្លាយជាបន្ទុករបស់កូនយើងនៅថ្ងៃក្រោយនោះទេ (រឿងរ៉ាវពិតរបស់លោកស្រី រ.ស.ខ)

គ្រួសារមួយដែលកំព្រាឪពុកម្ដាយ និងបាត់បង់បងប្រុសច្បងម្នាក់ទៀត លោក ឈឹម អ៊ីក