បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ដាក់ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណងតាមប្រព័ន្ធអេទ្បិចត្រូនិក

សូមធ្វើការជ្រើសរើសប្រភេទសំណងដែលលោកអ្នកកំពុងស្នើសុំ

សូមបញ្ជូនឯកសារតម្រូវបន្ថែមសម្រាប់ការទាមទារសំណងដែលកំពុងស្នើសុំ

វិធីដើម្បីទាមទារសំណង
  • ការទាមទារសំណងរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពរបស់យើង ។ យើងព្យាយាមធានាថារាល់ការទាមទារសំណងដែលមានសុពលភាពត្រូវបានទូទាត់ភ្លាមៗ។
  • យើងលើកទឹកចិត្តអតិថិជនរបស់យើងឱ្យដាក់ឯកសារទាមទារសំណងចាំបាច់ទាំងអស់មកយើងឆាប់បំផុតដើម្បីជួយពន្លឿនដំណើរការទាមទារសំណង។