រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ជាមួយ Manulife កម្ចីរបស់អ្នកនឹងមិនក្លាយជាបន្ទុកគ្រួសារ

តើអ្វីជា Manulife រ៉ាប់រងកម្ចី?

Manulife រ៉ាប់រងកម្ចី គឺជាផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតជាក្រុមមានកាលកំណត់ ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារកម្ចី (ទាំងកម្ចីថ្មី និងកម្ចីមានស្រាប់) និង ផ្តល់ភាពស្ងប់ចិត្តដល់ធនាគារ និងអតិថិជន (អ្នកខ្ចី) ទោះបីជាមានហេតុការណ៍អកុសលណាមួយកើតឡើងចំពោះអ្នកខ្ចី (មរណភាព ឬ ពិការភាពទាំងស្រុង) មុនពេលកម្ចីត្រូវបានសងរួចក៏ដោយ។

តើហេតុអ្វីស្ថាប័នរបស់លោកអ្នកគួរទិញគម្រោងមួយនេះ?

 • ផ្ដល់សំណងជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ 30.000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 120 លានរៀល សម្រាប់បង់ផ្ដាច់កម្ចីធនាគារដែលនៅសល់ជំនួសអតិថិជនកម្ចី (អ្នកខ្ចី)
 • ទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ក្រោយពីការបង់ផ្ដាច់កម្ចី នឹងត្រូវប្រគល់ជូនអ្នកខ្ចី ឬញាត្តិលំដាប់ទីមួយរបស់គាត់
 • មរណភាព
 • ពិការភាពទាំងស្រុង
 • អ្នកខ្ចី
 • អ្នករួមខ្ចី
 • ទទួលបានការការពារទូទាំងពិភពលោក
 • មិនតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យសុខភាព

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចុចទីនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូ

អំពីគម្រោង

 • ផ្ដល់ជូនចំពោះ៖  គ្រប់ធនាគារ និងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់សេវាកម្មកម្ចី
 • រយៈពេលធានា៖ ស្មើរយៈពេលកម្ចីរបស់អតិថិជន (អតិបរមា 8 ឆ្នាំ)
 • អាយុអ្នកស្នើសុំ៖ ចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • រូបិយបណ្ណ៖ ខ្មែររៀល និង ដុល្លារអាមេរិក
 • ទំហំទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានា៖ ចាប់ពី 2.000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ  8 លានរៀល ឡើងទៅ
 • រយៈពេលនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង៖ ការបង់តែមួយលើក
 • ប្រភេទកម្ចី៖ កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន កម្ចីអាជីវកម្ម កម្ចីកសិកម្ម 
 • ធនាគារអាចផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានជូនអតិថិជនកម្ចី សម្រាប់បង់បុព្វលាភរ៉ាប់រង

គម្រោងការពារជាក្រុមផ្សេងទៀត

ប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?