រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលបានបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ត

រង្វាន់ធំៗរួមមាន៖ ម៉ូតូ Scoopy ១ គ្រឿង ទូរសព្ទ iPhone 13 ១ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២ គ្រឿង កង្ហារត្រជាក់ ៣ គ្រឿង និងចង្រ្កានអាំងសាច់ ៣ គ្រឿង - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលបានបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ត

រង្វាន់ធំៗរួមមាន៖ ម៉ូតូ Scoopy ១ គ្រឿង ទូរសព្ទ iPhone 13 ១ គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២ គ្រឿង កង្ហារត្រជាក់ ៣ គ្រឿង និងចង្រ្កានអាំងសាច់ ៣ គ្រឿង - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

គម្រោងសម្រាប់អាជីវកម្ម

ផ្ដល់ជូនការការពារអាយុជីវិតជាក្រុម សម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក និងអតិថិជនកម្ចីរបស់ស្ថាប័នលោកអ្នក

Manulife Group Protector
គម្រោងមូលដ្ឋានជាក្រុម

ការពារបុគ្គលិករបស់លោកអ្នកដោយផ្ដល់ជូននូវ កញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

 

  • ជម្រើសការការពារខ្ពស់តាមតម្រូវការ
  • ទទួលបានការការពារលើមរណភាព និងពិការភាព
  • ការការពារទូលំទូលាយ
Manulife Group Protector (For Group Credit Life)
គម្រោងមូលដ្ឋានជាក្រុម

ធានាបានការទូទាត់កម្ចីរវាងធនាគារ និងអតិថិជន (អ្នកខ្ចី) ក្នុងករណីអកុសលណាមួយកើតឡើងលើអ្នកខ្ចី

 

  • ផ្ដល់សំណង 100% នៃទឹកប្រាក់កម្ចី
  • ទទួលបានការការពារលើមរណភាព និងពិការភាពទាំងស្រុង
  • ការពារបានរហូតដល់ 2 នាក់
  • ការការពារទូលំទូលាយ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយទាំងនេះ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?