បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

គម្រោងសម្រាប់អាជីវកម្ម

ផ្ដល់ជូននូវធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតសម្រាប់និយោជិករបស់លោកអ្នក  និងការការពារប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អតិថិជនរបស់លោកអ្នក

គម្រោងសម្រាប់អាជីវកម្ម

ទាក់ទាញ និងរក្សាបុគ្គលិកឆ្នើមតាមរយៈការផ្ដល់ជូនកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត 

  • សំណងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
  • ធ្វើការដោយអស់ក្តីបារម្មណ៍
គម្រោងសម្រាប់អាជីវកម្ម

ផ្ដល់សំណងលើប្រាក់កម្ចី និងការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក ជាមួយគម្រោងតែមួយគត់ 

  • ដំណើការឯកសារនិងការស្នើសុំមានភាពសាមញ្ញ
  • មិនត្រូវការការពិនិត្យសុខភាព

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយទាំងនេះ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?