រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

គម្រោងសម្រាប់អាជីវកម្ម

ផ្ដល់ជូនការការពារអាយុជីវិតជាក្រុម សម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក និងអតិថិជនកម្ចីរបស់ស្ថាប័នលោកអ្នក

Manulife Group Protector
គម្រោងមូលដ្ឋានជាក្រុម

ការពារបុគ្គលិករបស់លោកអ្នកដោយផ្ដល់ជូននូវ កញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

 

  • ជម្រើសការការពារខ្ពស់តាមតម្រូវការ
  • ទទួលបានការការពារលើមរណភាព និងពិការភាព
  • ការការពារទូលំទូលាយ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយទាំងនេះ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?