បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

គម្រោងសម្រាប់អាជីវកម្ម

ផ្ដល់ជូនការការពារអាយុជីវិតជាក្រុម សម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក និងអតិថិជនកម្ចីរបស់ស្ថាប័នលោកអ្នក

Manulife Group Protector (For Group Credit Life)
គម្រោងមូលដ្ឋាន

ជាមួយ Manulife កម្ចីរបស់អ្នកនឹងមិនក្លាយជាបន្ទុកគ្រួសារ

 • ផ្ដល់សំណង 100% នៃទឹកប្រាក់កម្ចី
 • ទទួលបានការការពារលើមរណភាព និងពិការភាពទាំងស្រុង
 • ការពារបានរហូតដល់ 2 នាក់
 • ការការពារទូលំទូលាយ
Manulife Group Protector
គម្រោងមូលដ្ឋានជាក្រុម

ការពារបុគ្គលិករបស់លោកអ្នកដោយផ្ដល់ជូននូវ កញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

 

 • ជម្រើសការការពារខ្ពស់តាមតម្រូវការ
 • ទទួលបានការការពារលើមរណភាព និងពិការភាព
 • ការការពារទូលំទូលាយ
Manulife Group Protector (For Group Credit Life)
គម្រោងមូលដ្ឋានជាក្រុម

ធានាបានការទូទាត់កម្ចីរវាងធនាគារ និងអតិថិជន (អ្នកខ្ចី) ក្នុងករណីអកុសលណាមួយកើតឡើងលើអ្នកខ្ចី

 

 • ផ្ដល់សំណង 100% នៃទឹកប្រាក់កម្ចី
 • ទទួលបានការការពារលើមរណភាព និងពិការភាពទាំងស្រុង
 • ការពារបានរហូតដល់ 2 នាក់
 • ការការពារទូលំទូលាយ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយទាំងនេះ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?