រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

អស់បារម្ភពីអនាគតការសិក្សាររបស់កូនលោកអ្នក

ហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរមានធានារ៉ាប់រងការសិក្សាកូនជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍?

 • អនាគតការសិក្សារបស់កូនអ្នកត្រូវបានធានា ទោះបីមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកអ្នកក៏ដោយ 
 • ទទួលបានកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ធានា 100% បូកនឹងភាគលាភបង្គរ។ អត្ថប្រយោជន៍នេះនឹងត្រូវបានបង់អោយកូនរបស់លោកអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលពួកគេមានអាយុ 15 ឆ្នាំ (សម្រាប់គម្រោងវិទ្យាល័យ) ឬអាយុ 16 ឆ្នាំ (សម្រាប់គម្រោងសាកលវិទ្យាល័យ) ក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំជាប់គ្នា (25% ក្នុងមួយឆ្នាំ)
 • ការពារអ្នកបង់ប្រាក់រហូតដល់ 1000% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង
 • ការពារកូនរហូតដល់ 600% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង
 • ទទួលបានការការពារទូទាំងពិភពលោក
 • មរណភាព
 • ពិការភាពទាំងស្រុង 
 • ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
 • សម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីពេទ្យ
 • មរណភាព
 • ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

ការ​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស

 • បញ្ចុះតម្លៃ 5% សម្រាប់គម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាបរងចាប់ពី ឬស្មើនឹង $25,000 ទៅ $50,000
 • បញ្ចុះតម្លៃ 8% សម្រាប់គម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាបរងចាប់ពី $50,000 ឡើងទៅ។

អំពីគម្រោង

 • ប្រភេទគម្រោង៖ ថ្នាក់វិទ្យាល័យ និងថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ
 • រយៈពេលធានា៖  ឆ្នាំ ដល់ 22 ឆ្នាំ 
 • អាយុចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង៖
  • អាយុម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងធានារ៉ាប់រង (អ្នកបង់ប្រាក់)៖ អាយុ 18 ដល់ 55 ឆ្នាំ។
  • អាយុកូន៖ 1 - 14 ឆ្នាំ។
 • ទំហំទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានា៖ ចាប់ពី 5.000 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ
 • អាចដកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ (ចាប់ពីឆ្នាំទី 3 ទៅ)
 • អាចស្នើកម្ចីពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងករណីចាំបាច់

អត្ថប្រយោជន៍ដែលអាចបន្ថែមលើគម្រោងនេះ

ប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?