បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

អស់បារម្ភពីអនាគតការសិក្សាររបស់កូនលោកអ្នក

ហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរមានធានារ៉ាប់រងការសិក្សាកូនជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍?

កញ្ចប់សាច់ប្រាក់សម្រាប់ការសិក្សារត្រូវបានធានា

 • អនាគតការសិក្សារបស់កូនអ្នកត្រូវបានធានា ទោះបីមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកអ្នកក៏ដោយ 
 • ទទួលបានកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ធានា 100% បូកនឹងភាគលាភបង្គរ

គម្រោងចំណាយលើការសិក្សាត្រូវបានរៀបចំ

 • កញ្ចប់ទឹកប្រាក់ធានា 100% ត្រូវបានបែងចែករួចជាស្រេចជូនកូនលោកអ្នក ជារៀងរាល់ឆ្នាំ (រយៈពេល 4 ឆ្នាំជាប់គ្នា) សម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យ ឬមហាវិទ្យាល័យ

គម្រោង 1 ការពារ 2

 • ការពារអ្នកបង់ប្រាក់រហូតដល់ 1200% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង
 • ការពារកូនរហូតដល់ 600% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង

ការការពារទូលំទូលាយ

 • ទទួលបានការការពារទូទាំងពិភពលោក

អ្នកបង់ប្រាក់អាចទទួលបានការការពារលើ

 • មរណភាព
 • ពិការភាពទាំងស្រុង 
 • ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
 • សម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីពេទ្យ

កូនរបស់លោកអ្នកអាចទទួលបានការការពារលើ

 • មរណភាព
 • ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

អំពីគម្រោង

 • ប្រភេទគម្រោង៖ ថ្នាក់វិទ្យាល័យ និងថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ
 • រយៈពេលធានា៖  ឆ្នាំ ដល់ 22 ឆ្នាំ 
 • អាយុអ្នកបង់ប្រាក់៖ ចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អាយុកូនរបស់លោកអ្នក៖ ចាប់ពី 1 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ទំហំទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានា៖ ចាប់ពី 5.000 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ
 • បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបង់៖ ចាប់ពី 400 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ
 • អាចដកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ (ចាប់ពីឆ្នាំទី 3 ទៅ)
 • អាចស្នើកម្ចីពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងករណីចាំបាច់

អត្ថប្រយោន៍ដែលអាចបន្ថែមលើគម្រោងនេះ

ប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?