បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

សន្សំសម្រាប់អនាគតការសិក្សារបស់កូនលោកអ្នក ហើយអនុញ្ញាតឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវលើការសិក្សារបស់ពួកគេ

តើហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរមានគម្រោង ធានារ៉ាប់រងការសិក្សាកូន នេះ?

សន្សំឲ្យទាន់ពេលសម្រាប់អនាគតការសិក្សាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមសន្សំបានតាំងពីបុត្រធីតាលោកអ្នកគម្រប់អាយុ 1ឆ្នាំ

ដាក់ឈ្មោះកូនរបស់លោកអ្នកជាម្ចាស់នៃគម្រោងសន្សំនេះ

គម្រោងរបស់ពួកយើងធានាបានការផ្តល់ជូននូវថវិកាសម្រាប់កូនលោកអ្នកមិនថាជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ

សម្រេចនូវក្ដីសុបិនធំរបស់បុត្រធីតាលោកអ្នក

គម្រោងរបស់យើងផ្តល់ជូននូវរយៈពេលសន្សំដែលត្រូវទៅតាមតម្រូវការ ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចបញ្ចូនបុត្រធីតាទៅសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យ ឬមហាវិទ្យាល័យក្នុងក្តីសុបិនរបស់ពួកគាត់

ការការពារដ៏ទូលំទូលាយ

គម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត បែបសន្សំរបស់យើងផ្ដល់ការការពារដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នកក្នុងហេតុការណ៍អកុសលណាមួយកើតឡើងដូចជា ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ពិការភាពទាំងស្រុង និងមរណភាព។

ប្រឹក្សាជាមួយយើងខ្ញុំសម្រាប់គម្រោងអនាគតការសិក្សារបស់កូនខ្ញុំ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?

ដំណោះស្រាយសំខាន់ៗ