រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ជម្រើសដ៏ល្អស័ក្ដិសម ដើម្បីសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក

 

ហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរទិញ​គម្រោងធានារ៉ាប់រង Manulife Premier?

 • កំំណត់ទំហំទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងបានដល់ទៅ US$ 1,000,000
 • ជម្រើសបន្ថែមការការពារសុខភាពរបស់លោកអ្នកពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ​ចំនួន 62 ស្ថានភាពជំងឺ
 • ជម្រើសការទូទាត់ជាទឹកប្រាក់សរុប៖ ទទួលបានទឹកប្រាក់សរុបតែម្ដងនៅកាលបរិច្ឆេទដល់កាលកំណត់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬ
 • ជម្រើសការទូទាត់ជាដំណាក់កាល៖ ទទួលបានទឹកប្រាក់ជា (5)​ ដំណាក់កាល នៅចុងឆ្នាំនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនីមួយៗ ចាប់ពី 4 ឆ្នាំមុនកាលបរិច្ឆេទដល់កាលកំណត់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។

 

 • មិនថានៅទីណាក៏ដោយ លោកអ្នកនឹងនៅតែទទួលបានការការពារ

 

 

 

 

 

 

 

ការផ្ដល់ជូនពិសេស

 • បញ្ចុះតម្លៃ 5% សម្រាប់គម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងចាប់ពី ឬស្មើនឹង $25,000​ ដល់ $50,000
 • បញ្ចុះតម្លៃ 8% សម្រាប់គម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងចាប់ពី $50,000 ឡើងទៅ។

អំពីគម្រោងធានារ៉ាប់រង

 • រយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង៖ 10 ឬ 15 ឆ្នាំ
 • រយៈពេលនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង៖​ 5 ឬ 10 ឆ្នាំ
 • អាយុអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង៖ 30 ថ្ងៃ រហូតដល់ 60​ ឆ្នាំ។                    
Manulife Premier          
Save
Protect
Health
គម្រោងធានារ៉ាប់រងមូលដ្ឋាន
អត្ថប្រយោជន៍ការពារអាយុជីវិត និងការសន្សំ
 • អត្ថប្រយោជន៍លើមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្ដៃយ៍ (បណ្ដាល ឬ​មិនបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ)

 • អត្ថប្រយោជន៍លើការសន្សំ
 • អត្ថប្រយោជន៍លើការបោះបង់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
អត្ថប្រយោជន៍បង្កើនការការពារអាយុជីវិត
 • អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមលើមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្ដៃយ៍ (បណ្ដាល ឬ​មិនបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ)
   
ផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបន្ថែម
អត្ថប្រយោជន៍បង្កើនការការពារអាយុជីវិត និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
 • អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមលើមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រ្ដៃយ៍ (បណ្ដាល ឬ​មិនបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ)
   
 • អត្ថប្រយោជន៍លើជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតធ្ងន់ និងកម្រិតដំបូង
   
 • អត្ថប្រយោជន៍លើកលែងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងលើជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតធ្ងន់ (អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង)
   
* សម្គាល់៖
 • 5 និង​ 10 ឆ្នាំ គឺជារយៈពេលនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនៃគម្រោងធានារ៉ាប់រងមូលដ្ឋាន។
 • រយៈពេលនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនៃអត្ថប្រយោជន៍បង្កើនការការពារអាយុជីវិត និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ គឺតែងតែស្មើនឹងរយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង។

អត្ថប្រយោជន៍ដែលអាចបន្ថែមលើគម្រោងនេះ

ប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?