បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងជាបុគ្គល

  • ការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នកគឺជាអាទិភាពរបស់យើងខ្ញុំ ។ យើងខ្ញុំសូមធានាថារាល់ការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងដែលត្រឹមត្រូវ និងមានសុពលភាពត្រូវបានទូទាត់ជូនលោកអ្នកឲ្យបានលឿនបំផុត។
  • យើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នក​ក្នុងការផ្តល់ជូនរាល់ឯកសារទាមទារសំណងចាំបាច់ទាំងអស់ឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីជួយពន្លឿនដំណើរការទាមទារសំណង។

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រង

សូមបញ្ជូនឯកសារ និង ទម្រង់បែបបទនៃការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងដែលបំពេញរួចតាមរយៈមធ្យោយបាយណាមួយដូចខាងក្រោម៖

  • នាយកដ្ឋានទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រង មេនូឡាយហ្វ៍ អគារធីខេសេនត្រល លេខ១២ ជាន់ទី១៣ ផ្លូវលេខ២៨៩ សង្កាត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  • ការិយាល័យ មេនូឡាយហ្វ៍ ដែលនៅជិតបំផុត
  • តាមរយៈទីប្រឹក្សាធានារ៉ាបរងរបស់លោកអ្នក

 

សូមពិនិត្យឯកសារដែលតម្រូវសម្រាប់ការដាក់ពាក្យទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នក និងសូមទាញយកសំណុំបែបបទដែលពាក់ព័ន្ធ

កំណត់សម្គាល់៖

  • សូមឆ្លើយរាល់សំណួរដែលមានក្នុងទម្រង់បែបបទនៃការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រង និងភ្ជាប់ជាមួយនូវឯកសារតម្រូវ។
  • ការបញ្ជាក់ឯកសារអាចធ្វើទៅបានដោយយោងតាមឯកសារច្បាប់ដើម និងមានការអនុញ្ញាតពីសាមីខ្លួន (ទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង ឬ អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ មេនូឡាយហ្វ៍)។
  • យើងខ្ញុំអាចនឹងស្នើសុំលោកអ្នកឲ្យជួយផ្តល់ព័ត៍មាន និងឯកសារបន្ថែមប្រសិនបើចាំបាច់។

ត្រូវការជំនួយបន្ថែម?

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយផ្សេងៗ