បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

job opportunities - insurance jobs

job opportunities - insurance jobs

job opportunities - insurance jobs

job opportunities - insurance jobs

job opportunities - insurance jobs
job opportunities - insurance jobs

job opportunities - insurance jobs

ក្លាយជាទីប្រឹក្សាឆ្នើម

អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសរបស់ ManuPro?

ជំហាននៃការអភិវឌ្បអាជីព និងចំណូល​

1. ការបណ្តុះបណ្តាលទទួលស្គាល់ដោយនិយតករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា​

ឥតគិតថ្លៃ

2. ការអភិវឌ្បសមត្ថភាព និងប្រាក់ចំណូល

ចំណូលចាប់ពី $1,000​

ការហ្វឹកហឺ្វនជំនាញ​​និងគំាទ្រនានា

 

3. បញ្ចប់ការហ្វឹកហ្វឺនដោយជោគជ័យ​

ជំនួយប្រឹក្សាអំពីសហគ្រិនភាព

4. ក្លាយជាអ្នកលក់ឆ្នើម/អ្នកដឹកនាំ

ចំណូលចាប់ពី $2,000​

ឱកាសចូលរួមសន្នីសីទ និងដំណើរកំសាន្តជុំវិញពិភពលោក

 


ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ!

 • សម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងប្រកបអាជីពជាទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ មេនូឡាយហ្វ៍

 • ទីប្រឹក្សា មេនូឡាយហ្វ៍ ដែលបានណែនាំលោកអ្នក

 • សេចក្តីអះអាង

 • ខ្ញុំសូមប្តេជ្ញាថានឹងចូលរួម និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធី ហើយព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនខាងលើ គឺពិតជាត្រឹមត្រូវ។

 • នេះគឺជាវាលដែលត្រូវការ។
 • សូមអរគុណ! ចំពោះការដាក់ពាក្យមក មេនូឡាយហ្វ៍!

  យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅលោកអ្នកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

  ទៅទំព័រដើម

  Oops!
  Error 404
  Please excuse us

  សូមអភ័យទោស! យើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការរៀបចំនៅគេហទំព័រឡើងវិញ សូមមេត្តាព្យាយាម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយ

  But wait, here are some links we think might interest you:

  Learn about us

  Check out our careers

  See what's happening with us

  Looking for helps