រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

តើគួរពាក់ម៉ាសប្រភេទណានៅពេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះក្នុងកំឡុងពេលរីករាលដាលនៃកូវីដ ១៩?​

Thenewnormal-tips-covid19-manulife cambodia-life insurance- midical insurance - wearing masks
  • មនុស្សដែលមានអាយុ ៦០ ឆ្នាំឬលើសពីនេះ ឬអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរ ឬមានបញ្ហាសុខភាពគួរពាក់ម៉ាសវេជ្ជសាស្ត្រពេលធ្វើដំណើរ។ ម៉ាសនេះផ្តល់ការការពារលោកអ្នកបានល្អពីអ្នកដទៃដែលអាចមានវីរុស។
  • លោកអ្នកដែលមានសុខភាពល្អនិងមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីពីវីរុសអាចពាក់ម៉ាសក្រណាត់ដើម្បីការពារមេរោគមិនឱ្យរាលដាលដល់អ្នកដទៃ។

ប្រសិ​នបើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាដែលទាក់ទងនឹង កូវីដ១៩

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទៅមន្ទីពេទ្យដែ្លនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈលេខ​ទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម

115 ឥតគិតថ្លៃ ឬ 012825424/012488981​​/012836868


គន្លឹះសុខភាព
ដើម្បីការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អប្រសើរ!


គន្លឹះហិរញ្ញវត្ថុ

ដើម្បីការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុដ៏ឆ្លាតវៃ!


ត្រូវការជំនួយ?
ទូរស័ព្ទមកកាន់ 1800 211 211 (ឥតគិតថ្លៃ)


គន្លឹះសំខាន់គួរយល់ដឹងពីជំងឺកូវីដ១៩