កាន់តែពិសេសជាងមុន!

សន្សំដល់ទៅ 10% ភ្លាមៗលើតម្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុបគ្រប់ឆ្នំា និង ឳកាសឈ្នះរង្វាន់ផ្សេងៗទៀត ដោយគ្រាន់តែទិញគម្រោង Manulife បរិបូរណ៍ - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
កាន់តែពិសេសជាងមុន!

សន្សំដល់ទៅ 10% ភ្លាមៗលើតម្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសរុបគ្រប់ឆ្នំា និង ឳកាសឈ្នះរង្វាន់ផ្សេងៗទៀត ដោយគ្រាន់តែទិញគម្រោង Manulife បរិបូរណ៍ - ស្វែងយល់បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែម
បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ផ្តល់នូវការការពារដ៏ពេញលេញ

តើហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរទិញគម្រោង Manulife បរិបូរណ៍?

ការការពារច្រើនក្នុងកញ្ចប់តែមួយ

 • អត្ថប្រយោជន៍ព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតធ្ងន់
 • អត្ថប្រយោជន៍ប្រចាំថ្ងៃពេលសម្រាកមន្ទីពេទ្យ
 • ប្រាក់សំណងករណីពិការភាពទាំងស្រុង ឬមរណភាព

តម្លៃសមរម្យ

 • ចាប់ពី $0.36/ថ្ងៃ

វិធីបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងមានច្រើនជម្រើស

 • ប្រចាំត្រីមាស
 • ប្រចាំឆមាស
 • ប្រចាំឆ្នាំ

ការការពារទូលំទូលាយ

 • ទទួលបានការការពារទូទាំងពិភពលោក

អំពីគម្រោង

 • រយៈពេលធានា៖ 5 ឆ្នាំ, 7 ឆ្នាំ, 10 ឆ្នាំ និង 15 ឆ្នាំ
 • អាយុអ្នកស្នើសុំ៖ ចាប់ពី 18 ឆ្នាំ ដល់ 60 ឆ្នាំ
 • រយៈពេលនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង៖  5 ឆ្នាំ, 7 ឆ្នាំ, 10 ឆ្នាំ និង 15 ឆ្នាំ
 • វិធីបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង៖ ប្រចាំត្រីមាស​ ប្រចាំឆមាស និង ប្រចាំឆ្នាំ

អត្ថប្រយោជន៍របស់ Manulife បរិបូរណ៍

អត្ថប្រយោជន៍

បរិបូរណ៍បឋម បរិបូរណ៍មធ្យម បរិបូរណ៍ឧត្តម
រយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង 5, 7, 10, 15 ឆ្នាំ
អត្ថប្រយោជន៍ព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតធ្ងន់ 10,000 ដុល្លារអាមេរិក 15,000 ដុល្លារអាមេរិក 20,000 ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់សំណងករណីពិការភាពទាំងស្រុងបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ 20,000 ដុល្លារអាមេរិក 30,000 ដុល្លារអាមេរិក

30,000 ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់សំណងករណីមរណភាពបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់

​20,000 ដុល្លារអាមេរិក

30,000 ដុល្លារអាមេរិក

40,000 ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់សំណងករណីពិការភាពទាំងស្រុងមិនបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់

10,000 ដុល្លារអាមេរិក

15,000 ដុល្លារអាមេរិក

20,000 ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់សំណងករណីមរណភាពមិន បណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់

10,000 ដុល្លារអាមេរិក

15,000 ដុល្លារអាមេរិក

20,000 ដុល្លារអាមេរិក

អត្ថប្រយោជន៍ប្រចាំថ្ងៃពេលសម្រាក មន្ទីរពេទ្យ

10 ដុល្លារអាមេរិក

10 ដុល្លារអាមេរិក

10 ដុល្លារអាមេរិក

សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោមដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់ មេនូឡាយហ្វ៍ ធ្វើការទាក់ទង និងប្រឹក្សាលោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?

គម្រោងសំខាន់ៗផ្សេងទៀត

ប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍