បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ផ្តល់នូវការការពារដ៏ពេញលេញ

តើហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរទិញគម្រោង Manulife បរិបូរណ៍?

 • អត្ថប្រយោជន៍ព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតធ្ងន់
 • អត្ថប្រយោជន៍ប្រចាំថ្ងៃពេលសម្រាកមន្ទីពេទ្យ
 • ប្រាក់សំណងករណីពិការភាពទាំងស្រុង ឬមរណភាព
 • ចាប់ពី $0.36/ថ្ងៃ
 • ប្រចាំត្រីមាស
 • ប្រចាំឆមាស
 • ប្រចាំឆ្នាំ
 • ទទួលបានការការពារទូទាំងពិភពលោក

អំពីគម្រោង

 • រយៈពេលធានា៖ 5 ឆ្នាំ, 7 ឆ្នាំ, 10 ឆ្នាំ និង 15 ឆ្នាំ
 • អាយុអ្នកស្នើសុំ៖ ចាប់ពី 18 ឆ្នាំ ដល់ 60 ឆ្នាំ
 • រយៈពេលនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង៖  5 ឆ្នាំ, 7 ឆ្នាំ, 10 ឆ្នាំ និង 15 ឆ្នាំ
 • វិធីបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង៖ ប្រចាំត្រីមាស​ ប្រចាំឆមាស និង ប្រចាំឆ្នាំ

អត្ថប្រយោជន៍របស់ Manulife បរិបូរណ៍

គម្រោង
បរិបូរណ៍បឋម
បរិបូរណ៍មធ្យម
បរិបូរណ៍ឧត្តម
បរិបូរណ៍វិសាល
រយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង 5, 7, 10, 15 ឆ្នាំ
ចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង 10,000 ដុល្លារអាមេរិក 15,000 ដុល្លារអាមេរិក 20,000 ដុល្លារអាមេរិក ចាប់ពី 20,000 ដុល្លារអាមេរិក - 500,000 ដុល្លារអាមេរិក

អត្ថប្រយោជន៍

ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតធ្ងន់ 10,000 ដុល្លារអាមេរិក 15,000 ដុល្លារអាមេរិក 20,000 ដុល្លារអាមេរិក 100% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង (អតិបរមា 200,000 ដុល្លារអាមេរិក)
ករណីពិការភាពទាំងស្រុង ឬ មរណភាពបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ 20,000 ដុល្លារអាមេរិក 30,000 ដុល្លារអាមេរិក

40,000 ដុល្លារអាមេរិក

200% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង
ករណីពិការភាពទាំងស្រុង ឬ មរណភាព មិនបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់

10,000 ដុល្លារអាមេរិក

15,000 ដុល្លារអាមេរិក

20,000 ដុល្លារអាមេរិក

100% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង
អត្ថប្រយោជន៍ប្រចាំថ្ងៃពេលសម្រាក មន្ទីរពេទ្យ

10 ដុល្លារអាមេរិក

10 ដុល្លារអាមេរិក

10 ដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់ 200 ដុល្លារអាមេរិក

សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោមដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់ មេនូឡាយហ្វ៍ ធ្វើការទាក់ទង និងប្រឹក្សាលោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?

គម្រោងសំខាន់ៗផ្សេងទៀត

ប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍