រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ទូទាត់សំណងកម្ចីទិញផ្ទះជំនួសលោកអ្នក ករណីអកុសលណាមួយកើតឡើង

តើហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរទិញគម្រោង ការការពារកម្ចីទិញផ្ទះជាមួយ​ មេនូឡាយហ្វ៍?

  • ទទួលបានការការពារកម្ចីរហូតដល់ 50 មុឺនដុល្លារអាមេរិក
  • បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកទទួលបានការការពារកម្ចីទៅតាមរយៈពេលកម្ចីរបស់លោកអ្នក
  • អាចស្នើសុំហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារ សម្រាប់បង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងការពារកម្ចីទិញផ្ទះរបស់លោកអ្នក
  • អាចជ្រើសរើសរយៈពេលការពារដែលសមស្របទៅតាមតម្រូវការ ចាប់ពី 3 ឆ្នាំ ទៅ 20 ឆ្នាំ

អំពីគម្រោង

  • រយៈពេលធានា៖ 3 ឆ្នាំ ទៅ 20 ឆ្នាំ 
  • អាយុអ្នកស្នើសុំ៖ ចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
  • ទំហំទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានា៖ ចាប់ពី 20.000 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ
  • បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបង់៖ ចាប់ពី 160 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ
  • ប្រភេទកម្ចី៖ កម្ចីទិញផ្ទះ
  • ប្រភេទស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចី៖  គ្រប់ធនាគារ និងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចុចទីនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូ

គម្រោងសំខាន់ៗផ្សេងទៀត

ប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?