រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ការពារបុគ្គលិករបស់លោកអ្នកដោយផ្ដល់ជូននូវ កញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

ហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរទិញ គម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតជាក្រុម  សម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក?

  • ទំហំការពារស្មើៗគ្នាសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ (រហូតដល់ 30.000 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងម្នាក់)
  • ទំហំការពារទៅតាមប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកនីមួយៗ  (រហូតដល់ 36 ដងនៃប្រាក់ខែបុគ្គលិកនីមួយៗ)
  • មរណភាព និងពិការភាពទាំងស្រុង មិនបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់
  • មរណភាព និងពិការភាពទាំងស្រុង បណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់
  • ពិការភាពអវៈយវៈដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់
  • ទទួលបានការការពារទូទាំងពិភពលោក

អំពីគម្រោង

  • រយៈពេលធានា៖ឆ្នាំ (អាចបន្តសុពលភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ)
  • អាយុបុគ្គលិក៖ ចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
  • ទំហំទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានា៖ ចាប់ពី 5.000 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ
  • បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំសរុប ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវបង់៖ ចាប់ពី 5.000 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ

គម្រោងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសម្រាប់បុគ្គល

ប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?