បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ទាក់ទាញ និងរក្សាបុគ្គលិកឆ្នើមតាមរយៈការផ្ដល់ជូនកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត 

តើហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរទិញគម្រោងមួយនេះ?

ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកមានភាពលេចធ្លោ

ឈ្នះភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងអាជីវកម្ម ដោយផ្ដល់កញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដើម្បីទាក់ទាញ និងរក្សាបុគ្គលិកឆ្នើម

តម្លៃសមរម្យ

យើងផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយចំពោះសាជីវកម្មទាំងខ្នាតតូច កណ្ដាល ធំ ឬអន្តរជាតិ ដើម្បីឲ្យនិយោជកផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ដល់និយោជិក ដោយធ្វើការចំណាយតិចតួចបំផុតត្រឹមតែ ២០ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ

សាជីវកម្មជោគជ័យរួមគ្នា

បុគ្គលិកធ្វើការដោយអស់ក្ដីបារម្ភ មានន័យថាបុគ្គលិកនឹងធ្វើការប្រកបដោយផលិតភាពខ្ពស់ និងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះក្រុមហ៊ុន

ប្រឹក្សាជាមួយយើងខ្ញុំសម្រាប់គម្រោងការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតជាក្រុម

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?

ដំណោះស្រាយសំខាន់ៗ