រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ចំណាយតិច ទទួលបានការការពារខ្ពស់

តើហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរទិញគម្រោង អនាគតគ្រួសារខ្ញុំជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍?

  • ទទួលបានការការពាររហូតដល់ 1 លានដុល្លារអាមេរិក ប្រសិនបើមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតឡើង
  • មរណភាព
  • ពិការភាពទាំងស្រុង 
  • ទទួលបានការការពារទូទាំងពិភពលោក
  • អាចជ្រើសរើសរយៈពេលការពារដែលសមស្របទៅតាមតម្រូវការ ចាប់ពី ៣ ឆ្នាំ ទៅ ៣០ ឆ្នាំ

អំពីគម្រោង

  • រយៈពេលធានា៖ 3 ឆ្នាំ, 5 ឆ្នាំ, 7 ឆ្នាំ, 10 ឆ្នាំ, 15 ឆ្នាំ, 20 ឆ្នាំ, 25 ឆ្នាំ និង 30 ឆ្នាំ 
  • អាយុអ្នកស្នើសុំ៖ ចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
  • ទំហំទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានា៖ ចាប់ពី 20.000 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ
  • បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបង់៖ ចាប់ពី 500 ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ

គម្រោងសំខាន់ៗផ្សេងទៀត

ប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?