បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

រក្សាសុវត្ថិភាព ជៀសឆ្ងាយពី កូវីដ១៩

ទម្លាប់ថ្មីតែសាមញ្ញ
កូវីដ១៩

ផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ថ្មីដើម្បីសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នា #កូវីដ១៩

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីការពារការឆ្លងពីជំងឺកូវីដ១៩
កូវីដ១៩

ពួកយើងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំង #កូវីដ១៩

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណោះស្រាយទាំងនេះ

ស្វែងយល់បន្ថែមពីដំណោះស្រាយផ្សេងៗ

គម្រោងសន្សំ
សន្សំសម្រាប់អនាគត និងការពារគ្រួសារលោកអ្នកក្នុងគម្រោងសន្សំតែមួយ

 

គម្រោងសន្សំ
សន្សំសម្រាប់អនាគតការសិក្សាកូនលោកអ្នក ហើយអនុញ្ញាតអោយយើងទទួលខុសត្រូវលើការសិក្សាររបស់ពួកគេនៅពេលលោកអ្នកជួបរឿងអកុសលណាមួយ

 

 

 

គម្រោងសុខភាព
អនុញ្ញាតឲ្យយើងគិតគូរផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ ដើម្បីអោយលោកអ្នកផ្ដោតលើការព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយ