បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីការពារការឆ្លងពីជំងឺកូវីដ១៩

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានក្រុមគ្រួសារដែលមានអាយុ 60 ឆ្នាំឡើងទៅ ឫលោកអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាឬជំងឺដូចខាងក្រោម៖
 • ជំងឺ​សរសៃឈាម​បេះដូង
 • ស្ថានភាពជំងឺដែលទាក់ទងផ្លូវដង្ហើម
 • អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម

សូមជៀសវាងការទៅកន្លែងទីប្រជុំជន ឫទីកន្លែងដែលលោកអ្នកគិតថាមានមនុស្សដែលកំពុងឈឺ. 

សូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពល្អ និងជៀសឲ្យផុតពីការឆ្លងពីជំងឺ កូវីដ១៩
ប្រសិនបើលោកអ្នកមានក្រុមគ្រួសារដែលមានអាយុ 60 ឆ្នាំឡើងទៅ ឫលោកអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាឬជំងឺដូចខាងក្រោម៖
 • ជំងឺ​សរសៃឈាម​បេះដូង
 • ស្ថានភាពជំងឺដែលទាក់ទងផ្លូវដង្ហើម
 • អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម

សូមជៀសវាងការទៅកន្លែងទីប្រជុំជន ឫទីកន្លែងដែលលោកអ្នកគិតថាមានមនុស្សដែលកំពុងឈឺ. 

 • បង្ហាញនៅការយល់ចិត្ត មិនរើសអើង ចំពោះអ្នកដែលបានប៉ះពាល់
 • ស្វែងយល់ និងចែករំលែកពីបញ្ហារដែលអាចកើតឡើង
 • អនុវត្តន៍តាមវិធានការដែលបានណែនាំដើម្បីសុវត្ថិភាព
សូមបើកចិត្តឲ្យទូលាយ និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក ​
 • បង្ហាញនៅការយល់ចិត្ត មិនរើសអើង ចំពោះអ្នកដែលបានប៉ះពាល់
 • ស្វែងយល់ និងចែករំលែកពីបញ្ហារដែលអាចកើតឡើង
 • អនុវត្តន៍តាមវិធានការដែលបានណែនាំដើម្បីសុវត្ថិភាព
 • ប្រសិ​នបើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាដែលទាក់ទងនឹង កូវីដ១៩
 • សូមទាក់ទងទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតភា្លមៗ
 • ទាក់ទងទៅមន្ទីពេទ្យដែលនៅជិតលោកអ្នក និងក្រសួងសុខាភិបាលអោយបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបាន
ប្រសិ​នបើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាដែលទាក់ទងនឹង កូវីដ១៩
 • ប្រសិ​នបើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាដែលទាក់ទងនឹង កូវីដ១៩
 • សូមទាក់ទងទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតភា្លមៗ
 • ទាក់ទងទៅមន្ទីពេទ្យដែលនៅជិតលោកអ្នក និងក្រសួងសុខាភិបាលអោយបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបាន

គន្លឹះសំខាន់ៗគួរយល់ដឹងពីជំងឺកូវីដ១៩

ប្រសិ​នបើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាដែលទាក់ទងនឹង កូវីដ១៩

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទៅមន្ទីពេទ្យដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈលេខ​ទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖

 115 ឥតគិតថ្លៃ ឬ 012825424/012488981​​/012836868

ស្វែងយល់បន្ថែមពីដំណោះស្រាយផ្សេងៗ

គម្រោងសន្សំ
សន្សំសម្រាប់អនាគត និងការពារគ្រួសារលោកអ្នកក្នុងគម្រោងសន្សំតែមួយ

 

គម្រោងសន្សំ
សន្សំសម្រាប់អនាគតការសិក្សាកូនលោកអ្នក ហើយអនុញ្ញាតអោយយើងទទួលខុសត្រូវលើការសិក្សាររបស់ពួកគេនៅពេលលោកអ្នកជួបរឿងអកុសលណាមួយ

 

 

 

គម្រោងសុខភាព
អនុញ្ញាតឲ្យយើងគិតគូរផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ ដើម្បីអោយលោកអ្នកផ្ដោតលើការព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយ