បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

រៀបចំគម្រោងដើម្បីសម្រេចក្ដីសុបិនកូនៗ និងគោលដៅជីវិតរបស់លោកអ្នក

ការចំណាយប្រាក់លើការអប់រំមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់កូន គឺជាវិធីដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយសម្រាប់ការចំណាយប្រាក់របស់លោកអ្នក ប៉ុន្តែការអប់រំមានគុណភាពខ្ពស់ក៏មានតម្លៃខ្ពស់ណាស់ដែរ ដូច្នេះហើយវិធីឆ្លាតវៃបំផុត គឺគួរតែចាប់ផ្ដើមសន្សំប្រាក់ទុកសម្រាប់កូនចាប់តាំងពីពេលពួកគេនៅតូចដើម្បីធានាថាមានប្រាក់បម្រុងទុកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនរបស់លោកចូលរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យ។ អ្វីដែលលោកអ្នកមិនគួរធ្វើគឺទុកចោលរហូតដល់នាទីចុងក្រោយ ដោយពុំមានការធានាច្បាស់លាស់ថាខ្លួនអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអប់រំមានគុណភាពខ្ពស់នេះឡើយ។ សូមជ្រើសយកវិធីឆ្លាតវៃបំផុតដោយចាប់ផ្ដើមសន្សំប្រាក់ចាប់ពីពេលនេះតទៅ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមសន្សំប្រាក់សម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នក នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចំនួនពីរយ៉ាង។ រយៈពេលសន្សំប្រាក់កាន់តែវែងលោកអ្នកក៏អាចសន្សំប្រាក់បានច្រើន ដោយធ្វើឱ្យអ្នកមានជំនឿចិត្តថាអ្នកអាចសន្សំប្រាក់បានគ្រប់គ្រាន់។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ការចាប់ផ្ដើមសន្សំប្រាក់កាន់តែលឿន ក៏មានន័យថាជាការវិនិយោគលើការសន្សំប្រាក់ប្រចាំខែរបស់លោកអ្នកមានសមហេតុផល ដោយសារតែលោកអ្នកមានពេលវេលាសន្សំប្រាក់វែង។ ការវិនិយោគប្រាក់របស់លោកអ្នកនៅក្នុងផ្សារមូលបត្រ អាចផ្ដល់ផលចំណេញបានច្រើនខ្លាំងជាងការសន្សំប្រាក់នៅក្នុងគណនីសន្សំទៅទៀត។ ដូច្នេះមានន័យថាលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមកាន់តែឆាប់រហ័ស ឱកាសដែលលោកអ្នកទទួលបានផលតបស្នងក៏កាន់តែខ្ពស់ផងដែរ។ ដោយសារតែលោកអ្នកមិនទាន់ជ្រើសរើសសាលារៀនដែលកូនរបស់លោកអ្នកនឹងចូលរៀន (ឧទាហរណ៍ ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានថ្លៃជាងនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀត) នោះការរៀបចំគម្រោងទុកសម្រាប់សាលារៀនដែលមានតម្លៃខ្ពស់គឺជាជម្រើសដ៏ល្អប្រសើរបំផុត។


ការគិតគូលើអនាគតការសិក្សារបស់កូនៗលោកអ្នកគឺសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់

ចាប់ផ្ដើមគម្រោងអនាគតការសិក្សារបស់កូនលោកអ្នកជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?

គម្រោងអនាគតការសិក្សារបស់កូនខ្ញុំ ជាមួយមេនូឡាយហ្វ៍
គម្រោងមូលដ្ឋាន

អស់បារម្ភពីអនាគតការសិក្សាររបស់កូនលោកអ្នក

  • កញ្ចប់សាច់ប្រាក់សម្រាប់ការសិក្សារត្រូវបានធានា
  • គម្រោងចំណាយលើការសិក្សាត្រូវបានរៀបចំ
  • គម្រោង 1 ការពារ 2
  • ការការពារទូលំទូលាយ

ប្រឹក្សាបន្ថែម អំពីការរៀបចំផែនការ ការសិក្សាកូនដោយឥតគិតថ្លៃ