បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back


ខ្ញុំចង់ការពារបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំ

ការរក្សាបុគ្គលិកឆ្នើមដែលមានទេព្យកោសល្យឱ្យបន្តធ្វើការងារជាមួយលោកអ្នក ខណៈពេលដែលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកំពុងមានការរីកចម្រើន គឺជាកិច្ចការដ៏ពិបាកខ្លាំងមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ឥឡូវនេះ ក្រុមហ៊ុននានាសុទ្ធតែអាចបង្កើនភាពស្ម័គ្រស្មោះរបស់បុគ្គលិកចំពោះក្រុមហ៊ុនកាន់តែខ្លាំងឡើង ដោយផ្ដល់ជូននូវការការពារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដូចជាគម្រោងការពារជាក្រុមរបស់មេនូឡាយហ្វ៍ (Manulife Group Protector) សម្រាប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន និងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់  ដោយជួយពួកគាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំធេញរបស់ខ្លួន។

សូមផ្ដល់ជូនបុគ្គលិកនូវទំនុកចិត្តក្នុងអំឡុងពេលពួកគេកំពុងបម្រើការងារជូនក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក។


ស្វែងយល់បន្ថែមពីវិធីសាស្រ្ដរៀបចំគម្រោងរបស់លោកអ្នក៖

ស្វែងយល់បន្ថែមពីវិធីសាស្រ្ដរៀបចំគម្រោងរបស់លោកអ្នក៖

គម្រោងសម្រាប់អាជីវកម្ម

ផ្ដល់សំណងលើប្រាក់កម្ចី និងការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក ជាមួយគម្រោងតែមួយគត់

ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៥ ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃឈប់សម្រាក ឬបុណ្យជាតិ)

អ៊ីមែល: customer_service_kh@manulife.com

ទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃ: 1800-211-211

 

 

 

 

ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៥ ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃឈប់សម្រាក ឬបុណ្យជាតិ)