បញ្ជាក់
រំលងទៅអត្តបទសំខាន់ រំលងទៅមាតិកាជូនដំណឹង
Back

ចាប់ផ្ដើមរៀបចំគម្រោងការពារអនាគតរបស់បុគ្គលិកលោកអ្នក

ការរក្សាបុគ្គលិកឆ្នើមដែលមានទេព្យកោសល្យឱ្យបន្តធ្វើការងារជាមួយលោកអ្នក ខណៈពេលដែលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកំពុងមានការរីកចម្រើន គឺជាកិច្ចការដ៏ពិបាកខ្លាំងមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ឥឡូវនេះ ក្រុមហ៊ុននានាសុទ្ធតែអាចបង្កើនភាពស្ម័គ្រស្មោះរបស់បុគ្គលិកចំពោះក្រុមហ៊ុនកាន់តែខ្លាំងឡើង ដោយផ្ដល់ជូននូវការការពារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដូចជាគម្រោងការពារជាក្រុមរបស់មេនូឡាយហ្វ៍ (Manulife Group Protector) សម្រាប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន និងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់  ដោយជួយពួកគាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំធេញរបស់ខ្លួន។

សូមផ្ដល់ជូនបុគ្គលិកនូវទំនុកចិត្តក្នុងអំឡុងពេលពួកគេកំពុងបម្រើការងារជូនក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក។


ការពារបុគ្គលិករបស់លោកអ្នកដោយផ្ដល់ជូននូវ កញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

ចាប់ផ្ដើមគម្រោងសម្រាប់ការពារបុគ្គលិករបស់លោកអ្នកជាមួយ មេនូឡាយហ្វ៍

តើបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកជាអតិថិជន មេនូឡាយហ្វ៍ ឬនៅ?

Manulife Group Protector
គម្រោងមូលដ្ឋានជាក្រុម

ការពារបុគ្គលិករបស់លោកអ្នកដោយផ្ដល់ជូននូវ កញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

 

  • ជម្រើសការការពារខ្ពស់តាមតម្រូវការ
  • ទទួលបានការការពារលើមរណភាព និងពិការភាព
  • ការការពារទូលំទូលាយ

ប្រឹក្សាបន្ថែម អំពីការរៀបចំផែនការ ការពារបុគ្គលិកដោយឥតគិតថ្លៃ